• Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Phước

  1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI BÀ RÁ – THÁC MƠ

  2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI , LỊCH SỬ KHU CĂN CỨ QUÂN ỦY BỘ CHỈ HUY MIỀN TÀ THIẾT

  3. DỰ ÁN KHU BẢO TỒN VĂN HÓA DÂN TỘC S’TIÊNG - SÓK BOMBO

  4. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI , LỊCH SỬ 

  KHU CĂN CỨ QUÂN ỦY BỘ CHỈ HUY MIỀN TÀ THIẾT

  5. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ TỔNG HỢP HỒ SUỐI CAM

  6. DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TẠI KHU CỬA KHẨU HOA LƯ

  1