Thông báo số 567/TB -HĐTDVC ngày 12/12/2016 của Hội đồng tuyển dung viên chức năm 2016

Thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2016

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ –UBND ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh Bình Phước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 230/QĐ –SNV ngày 08/9/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2016.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển dụng viên chức năm 2016, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Vị trí việc làm sau khi tuyển dụng: Tham mưu công tác xúc tiến đầu tư.

- Ông Lê Công Tín, sinh ngày 20/4/1990.

- Quê quán: Bình Định.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng.

Điểm trúng tuyển: 91,13 điểm.

2. Vị trí việc làm sau khi tuyển dụng: Tham mưu công tác xúc tiến thương mại.

- Ông Lương Xuân Phước, sinh ngày 20/11/1985

- Quê quán: Quảng Ngãi.

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán –kiểm toán

Điểm trúng tuyển: 80,53 điểm.

3. Vị trí việc làm sau khi tuyển dụng: Tham mưu công tác báo cáo, tổng hợp.

- Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 13/11/1975

- Quê quán: Bắc Giang

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Đông Phương học

Điểm trúng tuyển: 75,63.

(Kèm theo bảng tổng điểm của thí sinh)

Trên đây là Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm./.

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Sở Nội vụ;

- Ban giám đốc;                                                                                                  (Đã ký)

- Đăng website;

- Dán thông báo;

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                                     

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                  Võ Đăng Khoa         

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 541
  • Trong tuần: 3 049
  • Tất cả: 1072888