Thông báo số 73/TB -TTXT ngày 30/3/2017 về việc treo cờ tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương

V/v Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017

Căn cứ vào Thông báo số 62/TB-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước trân trọng thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:

1. Cơ quan treo cờ trong thời gian nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017.

2. Công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm được nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017, thời gian 01 ngày, Thứ năm, ngày 06/4/2017.

3. Giao phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Ban Giám đốc lịch trực nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017.

Trên đây là thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình phước. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện theo đúng Thông báo này kể từ ngày ký./.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                  (Đã ký)

- Dán Thông báo;                                                                                                       

- Lưu: VT.        Võ Đăng Khoa                         

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 539
  • Trong tuần: 3 047
  • Tất cả: 1072886