thông báo số 105/TB -TTXT ngày 24/4/2017 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch

V/v Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4)

và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2017

Thực hiện Thông báo số 78/TB-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2017.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước  thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động năm 2017 như sau:

1. Cơ quan treo cờ trong thời gian nghỉ Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động năm 2017.

2. Vì ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần (Chủ nhật) nên được nghỉ bù vào ngày Thứ ba (ngày 02/5/2017). Do đó, Công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm được nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động bắt đầu từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017.

3. Giao phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Ban Giám đốc lịch trực nghỉ Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm 2017.

Trên đây là thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động (1/5) năm 2017 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình phước. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện theo đúng Thông báo này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Dán Thông báo;                                                                                    ( Đã ký)           

- Lưu: VT.                                                                                                       

                                                                                                             Võ Đăng Khoa          

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 2 772
  • Tất cả: 1069773