Cơ hội đầu tư vào tỉnh
QUY ĐỊNH

V th tc, trình t đầu tư và cơ chế phi hp

gii quyết các vđề liên quan đếđầu tư

trêđịa bàn tnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyếđịnh s 362/QĐ-UBND

ngày 22/02/2008 ca UBND tnh Bình Phước)

Chương I

NHNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điu 1. Đối tượng và phm vi áp dng

Quy định nàáp dng cho các Nhà đầu tư thc hin các hođộng đầu tư trêđịa bàn tnh Bình Phước theo quy định ca LuĐầu tư và Lut Doanh nghip năm 2005 và cho các s, ban ngành, UBND huyn, th xã có liên quan thuc tnh.

Điu 2. Phm vi qun lý

1. Đầu tư trêđấđã được Th tướng Chính ph chp thun quy hoch KCN: Ban Qun lýcác KCN trc tiếp làđầu mi tiếp nhn và t chc thc hin.

2. Đầu tư trêđất ngoài phm vi ti Khon 1 nêu trên: S Kế hoch & Đầu tư làđầu mi tiếp nhn và tham mưu thc hin.

Điu 3. Ni dung h sơ đề ngh đầu tư

Nhà đầu tư phi chu trách nhim trước pháp lut v tính đầđủ, chính xác ca các ni dungđã kê khai trong h sơ đầu tư. Riêng văn bn ca Nhà đầu tư đề ngh v ch trương đầu tưphi nêu rõ các ni dung sau đây:

- Mc tiêu d án;

- Hình thđầu tư;

Địđiđầu tư (nếu có) và nhu cđất thc hin d án;

- Tng mđầu tư và ngun vđầu tư.

Điu 4. Thi hn trin khai thc hin d án

Văn bn thun ch trương ca UBND tnh đối vi d áđầu tư ca Nhà đầu tư là cơ s đểNhà đầu tư lp các th tc cn thiết như: Quy hoch chi tiết (nếu có), d áđầu tư. Văn bn thun ch trương phi nêu rõ chm nht 6 tháng k t ngày UBND tnh thun ch trương, Nhà đầu tư phi trình thông qua quy hoch chi tiết hoc d áđầu tư. Nếu d án phi lp cquy hoch chi tiết và d áđầu tư thì thi gian không quá 1 năm. Trường hp các d án cóquy mô ln, phc tp cn gia hn thi gian thì Nhà đầu tư phi có văn bđề ngh gia hn. Quá thi hn quy định mà không được gia hn ca UBND tnh thì văn bn thun ch trươngđương nhiên hết hiu lc. Mi thit hi phát sinh do không thc hiđúng quy định, Nhà đầu tư phi t chu trách nhim.

Điu 5. Trin khai thc hin d án

Nhà đầu tư có trách nhim trin khai thc hin d áđầu tư theo đúng mc tiêu, ni dung tiếđộ đã cam kết và các quy định ti Giy chng nhđầu tư (GCNĐT); tuân th các quyđịnh ca pháp lut v đấđai, môi trường, lao động, xây dng và pháp lut có liên quan trong quá trình trin khai thc hin d áđầu tư.

Khi tm ngng hoc giãn tiếđộ thc hin d áđầu tư đã cam kết, Nhà đầu tư phi thông báo bng văn bn vi cơ quan qun lý nhà nước v đầu tư chm nht 15 ngày làm vic trước ngày tm ngng hoc giãn tiếđộ. Chm nht 15 ngày, cơ quan nhà nước có thm quyn phi có văn bn tr li cho Nhà đầu tư.

Cơ quan cp GCNĐT có quyn quyếđịnh chm dt hođộng ca d án khi d áđược cp GCNĐT sau 12 tháng mà Nhà đầu tư không trin khai hoc d án chm tiếđộ quá 12 tháng mà không được gia hn.

 

Chương II

TRÌNH T, TH TĐẦU TƯ

Mc 1

 ĐẦU TƯ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIP

 Điu 6. Trình t th tđối vi Nhà đầu tư h tng KCN

Nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vc phát trin h tng Khu công nghip, trình t, th tđầu tưthc hin theo các bước sau:

Bước 1. Gi Ban QL các KCN h sơ đề ngh đầu tư theo ni dung nêu tĐiu 3, Quy định này. Ban QL các KCN tiếp nhđề ngh đầu tư, thông qua T tư vđầu tư ca tnh đểtrình UBND tnh thun ch trương đầu tư;

Bước 2. Sau khi có văn bn thun ch trương ca UBND tnh, Nhà đầu tư tiến hành lp quy hoch chi tiết (QHCT) xây dng KCN trình UBND tnh phê duyt theo quy định ca pháp lut. Căn c QHCT được phê duyt, Nhà đầu tư lp d áđầu tư để trin khai xây dng htng KCN;

Bước 3. Lp h sơ đăng ký đầu tư gi Ban QL các KCN để được cp GCNĐT;

Bước 4. Tiến hành gii phóng mt bng (nếu có) và làm th tc giao, cho thuê đất;

Bước 5. Trin khai d áđầu tư theo Điu 5 Quy định này.

Điu 7. Trình t, th tđối vi Nhà đầu tư trong các KCN đã có Nhà đầu tư h tng

Bước 1. Gi h sơ đăng ký đầu tư cho Ban QL các KCN và Nhà đầu tư h tng KCN địnhđầu tư;

Bước 2. Ban QL các KCN phi hp vi Nhà đầu tư h tng KCN gii thiu lô đất phù hp cho Nhà đầu tư;

Bước 3. Ký hđồng nguyên tc thuê lđất (theo mu hđồng kèm trích lc bđồ ca lô đất);

Bước 4. Lp th tc cp GCNĐT và th tc thuê đất;

Bước 5. Trin khai d áđầu tư theo Điu 5 Quy định này.

 

Mc 2

 ĐẦU TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHIP

 

Điu 8. Trình tư, th tđầu tư

Nhà đầu tư đầu tư bên ngoài các KCN, trình t, th tđầu tư thc hin theo các bước sau:

Bước 1. Gi h sơ đề ngh đầu tư cho S Kế hoch & Đầu tư;

Bước 2. Sau khi có văn bn thun ch trương ca UBND tnh, nhà đầu tư tiến hành kho sátđất d kiến giao, lp d áđầu tưĐối vi các d án xây dng khu dân cưđô th, d án xây dng khu du lch, d án liên hp … trước khi lp d áđầu tư thì Nhà đầu tư phi lp QHCT để trình UBND tnh phê duyt;

Bước 3. Đăng ký kinh doanh, đăng ký cp GCNĐT theo quy định hin hành;

Bước 4. Trin khai gii phóng mt bng (nếu có), làm th tc giao, thuê đất;

Bước 5. Trin khai d áđầu tư theo Điu 5 Quy định này.

 

Chương III

CƠ CH PHI HP

 

Điu 9. Nguyên tc phi hp

- Cơ quan đầu mi chu trách nhim tiếp nhn h sơ t ban đầu, tham mưu x lý;

- Cơ quan phi hp chu trách nhiđảm bo tr li, tham vn thc hin các th tc theo quy định, đảm bo thi gian theo yêu cu ti Quy định này.

Điu 10. Hàng tun, S Kế hoch & Đầu tư, Ban QL các KCN (đối vi d áđầu tư htng KCN) báo cáo cáđề ngh đầu tư vi T tư vđầu tư để xem xét, trình UBND tnh có văn bn thun ch trương đầu tư.

Trường hp cn thiết, S Kế hoch & Đầu tư ch trì mi các ngành có liên quan (Tài nguyên & Môi trường, Xây dng, B Ch huy Quân s tnh, UBND huyn, th xã,…) kho sát thc tế trước khi báo cáo T tư vđầu tư xem xét trình UBND tnh.

Điu 11. T tư vđầu tư

T tư vđầu tư do Ch tch UBND tnh làm T trưởng, Giáđốc S Kế hoch & Đầu tưlàm T phó; Giáđốc S Tài chính, S Tài nguyên & Môi trường, S Xây dng và mi lãnhđạo mt s ngành và địa phương liên quan đến d án là thành viên.

T tư vđầu tư hp hàng tuđể rà soát tình hình tiếp nhn, thu hút các d áđầu tư trênđịa bàn, gii quyết các vđề vướng mc hoc báo cáo xin ý kiến Thường trc Tnh y các vđề vượt thm quyn.

K t khi tiếp nhn h sơ Nhà đầu tư, T tư vn hp và trình UBND tnh cho ch trươngđầu tư trong thi gian 07 ngày làm vic. UBND tnh ký ban hành ch trương đầu tư sau 03 ngày làm vic (k t khi T tư vn trình).

Trường hđặc bit thì UBND tnh trc tiếp cho ch trương đầu tư khi có đề ngh ca Nhàđầu tư.

 

Chương IV

T CHC THC HIN

 

Điu 12. Trách nhim ca cơ quan đầu mi

1. S Kế hoch & Đầu tư:

- Tiếp nhn h sơ đề ngh đầu tư ngoài khu quy hoch công nghip và hướng dn Nhà đầu tưthc hin các th tc tiếp theo đúng quy định theo chc năng, nhim v;

- Phi hp vi các s, ngành, UBND các huyn, th xã có liên quan trong vic gii quyết các vđề v đầu tư thuc phm vi ngoài các khu quy hoch công nghip như :

+ T chc xúc tiến, qung bá đầu tư;

+ Cung cp các thông tin cho Nhà đầu tư để Nhà đầu tư làm cơ s xây dng d án như các quy định chính sách v ưđãđầu tư, quy hoch v ngành ngh, quy hoch xây dng chi tiết 1/2000, tính pháp lý cđịđiđầu tư, giá thuê đất…, gii thiu các t chc tư vn cónăng lc, uy tín.

- Trường hp các thông tin chưđầđủ, S Kế hoch & Đầu tư liên h vi các s, ban ngành, UBND các huyn, th xã liên quan để tr li cho Nhà đầu tư. Trong thi hn 05 ngày làm vic, cáđơn v có liên quan được yêu cu cung cp thông tin phi có văn bn gi v SKế hoch & Đầu tư để tng hp tr li cho Nhà đầu tư hoc xin ch trương UBND tnh.

2. Ban Qun lý các Khu công nghip:

- Tiếp nhn h sơ đề ngh đầu tư trong khu quy hoch công nghip và hướng dn Nhà đầu tưthc hin các th tc tiếp theo đúng quy định theo chc năng, nhim v;

- Thđịnh h sơ và cp GCNĐT theo phm vi thm quyđược quy định tĐiu 39, Ngh định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006 ca Chính ph v Quy định chi tiết vhướng dn thi hành mt s điu ca LuĐầu tư;

- Chu trách nhim xây dng Quy chế theo cơ chế mt ca trình UBND tnh phê duyđểthc hin.

Điu 13. Trách nhim ca các cơ quan phi hp

1. S Xây dng:

- Cung cp các quy hoch chi tiết xây dng t l 1/2000, 1/500 cho S Kế hoch & Đầu tưtrong phm vi thm quyn;

- T chc thđịnh trình phê duyt các quy hoch chi tiếđối vi các d án phi lp quy hoch chi tiết trong thi gian 20 ngày làm vic k t khi nhđược h sơ đề ngh; thđịnh thiết kế cơ s theo thm quyn trong thi gian 20 ngày làm viđối vi d án nhóm A, 15 ngày làm viđối vi d án nhóm B, 10 ngày làm viđối vi d án nhóm C;

- Quá trình thđịnh, trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, nếu có yêu cu b sung, chnh sa ch được yêu cu mt ln. Thi gian thđịnh phê duyt khi có yêu cu b sung, chnh sđược tính li k t ngày nhn li h sơ đã b sung, chnh sa;

- Chu trách nhim phi hp vi S Kế hoch & Đầu tư theo dõđánh giá cht lượng, thi gian thc hin ca cáđơn v tư vn và đề ngh x lý theo đúng quy định ti Ngh định s53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 ca Chính ph.

2. S Tài nguyên & Môi trường:

- Thông báo cho S Kế hoch & Đầu tư các qu đất do S qun lý có kh năng cho thuê, quy hoch tài nguyên khoáng sn có th cho phép khai thác và thường xuyên cp nht tình hình;

- Thông báo cho S Kế hoch & Đầu tư, Ban Qun lý các khu công nghip và công bcông khai trên các phương tin thông tin đại chúng danh mc các d án phi lp báo cáođánh giá táđộng môi trường và các tiêu chí đạt tiêu chun môi trường;

- Khi có ch trương đầu tư, phi hp vi cáđơn v liên quan xáđịnh ranh gii khu đất ngoài thđịa, trích đđịa chính để làm cơ s cho nhà đầu tư lp phương áđầu tư; thi gian thc hin trong phm vi 07 ngày làm vic;

- Tham mưu UBND tnh ra Quyếđịnh thu hđất (đối vi d án thu hđất) trong phm vi 05 ngày làm vic k t ngày nhđủ h sơ hp l ca Nhà đầu tư;

- Tham mưu UBND tnh ra Quyếđịnh thuê đất (giao đất) trong thi hn 20 ngày làm vic kt khi nhn h sơ thuê đất hp l (đối vđấđã gii phóng mt bng và không tính thi gian bi thường gii phóng mt bng).

3. Các S, ngành khác:

- Chu trách nhim thông báo cho S Kế hoch & Đầu tư tình hình quy hoch kêu gđầu tưca ngành mình qun lý;

- V xáđịnh địđiđất liên quan đến quc phòng: B CHQS  tnh chu trách nhim tr li trong phm vi 07 ngày làm vic;

- V giy phép lao động cho người nước ngoài: S Lao động Thương binh & Xã hi gii quyết trong 03 ngày làm vic vi trường hp quy định không phi có phiếu lý lch tư pháp. Trường hp phi có phiếu lý lch tư pháp trong khi ch S Tư pháp cp, người nước ngoàiđược phép lao động nhưng không quá 03 tháng k t khi np h sơ;

- V bi thường, h tr, táđịnh cư:

+ Cơ quan Tài chính trong thi hn không quá 15 ngày k t ngày nhđược Phương án bi thường tng th, ch trì phi hp vi các ngành liên quan tiến hành thđịnh và trình UBND cùng cp xét duyt. Trong thi hn không quá 07 ngày k t ngày nhđược văn bn ca cơquan Tài chính, UBND cđã có ch trương thu hđất hoc chp thun v địđiđầu tưchu trách nhim xem xét, phê duyt Phương án tng th.

+ Trong thi gian không quá 15 ngày, k t ngày nhđược Phương án bi thường, h tr, táđịnh cư, cơ quan Tài chính có trách nhim thđịnh và trình UBND cùng cp phê duyt. Trong thi hn không quá 15 ngày k t ngày nhđược văn bn ca cơ quan Tài chính, UBND cùng cp xem xét, phê duyt Phương án bi thường.

4. UBND các huyn, th xã:

- Có trách nhim quy hoch qu đất dành cho đầu tư, thường xuyên cp nht quy hoch xây dng 1/2000 trêđịa bàn gi cho S Kế hoch & Đầu tư. Trong trường hp các ni dung trên chưa rõ ràng, phi tr li bng văn bn cho S Kế hoch & Đầu tư trong thi hn 07 ngày làm vic khi nhđược văn bn yêu cu v tính pháp lý, hin trng, ngun gđất…;

- Có trách nhiđề xut, báo cáo UBND tnh thun ch trương quy hoch qu đất phc vđầu tư trêđịa bàn;

- Có trách nhim ph biến rng rãi ch trương thu hđất, các quy định v thu hđất, v bi thường, h tr, táđịnh cư và thông báo bng văn bn cho người s dng đất v viđđịa chính (đối vi d áđầu tư thuc din thu hđất và phi trích đđịa chính);

- Sau khi nhđược Quyếđịnh thu hđất, t chc trin khai GPMB đối vi các d áđầu tư trêđịa bàđúng tiếđộ, kế hoch. Trong thi gian thc hin, thông báo tình hình tiếđộv S Kế hoch & Đầu tư mi tháng mt ln.

Điu 13. Điu khon thi hành

Trong quá trình t chc trin khai thc hin, nếu có khó khăn, vướng mc, đề ngh các tchc, cá nhân, cơ quan có liên quan kiến ngh bng văn bn gi S Kế hoach & Đầu tư đểđược hướng dn c th thêm. Trường hp nếu có kiến ngh vượt quá thm quyn gii quyết, S Kế hoch & Đầu tư tng hp, báo cáo UBND tnh xem xét, gii quyết./.

 

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 3 900
  • Tất cả: 1117431